تخصص مافعالیت های گروه عمران و معماری پارادایس


درباره ما

در گروه عمران و معماری پارادایس تلاش می کنیم بهترین فضای ممکن را برای شما خلق نمائیم تا محل کار، زندگی و تفریح شما به بهشتی سرشار از آرامش و زیبائی تبدیل شود و در نهایت آن را به شما هدیه می دهیم
 


 

فعالیت ها

گروه عمران و معماری پارادایس فعالیت حرفه ای خود را از سال 1378 با تمرکز در خدمات زیر آغاز نموده است.

آخرین پروژه های انجام شده

1دکــتـر صــدری
طـراحـی و اجـرای سـاخـتمان مسـکـونی، کـــارفـــرمـا دکــتـر صــدری در اصـفـهـان
2 آقــای نـفیـسـی
طـراحـی و اجـرای سـاخـتمان مسـکـونی، کـارفــرما آقــای نـفیـسـی در بـهـارستـان
3 آقـای عربشاهی
اجـرای سـاخـتمان مـسـکونی، کـارفـرما آقـای عربشاهی در سپاهان شهر اصفهان
4دکـتـر عـلـیـپور
اجـرای ســاخـتــمـان مــسـکـونــی، کــارفــرمــا آقــای دکـتـر عـلـیـپور در اصـفـهـان
5آقـای وفـایی
طــراحـی و اجــرای سـاخـتـمان مـسـکـونـی، کـارفــرما آقـای وفـایی در بـهارسـتان
6آقــــای شــکــیــب
اجــرای سـاخــتـمـــان مـــســکـــونـی، کــارفـــرمــا آقــــای شــکــیــب در اصـفـهـان
7 آقـــایـان اشــراقــی و وفـایی
اجرای ساختمان مسـکونی، کــارفـــرمـا آقـــایـان اشــراقــی و وفـایی در اصـفهـان
8آقـــای صــفـــاجــو
اجرای سـاخـتــمــان مــســکـونــی،کـــارفـــرمـــا آقـــای صــفـــاجــو در اصــفــهـان
9آقـای روحـانی
طــراحــی و اجـرای سـاخـتـمـان مـسـکونـی، کـارفـرمـا آقـای روحـانی در بهـارسـتان
10دکـتـر مــودب
طـــراحــی و بـــازســـازی مـــطـــب، کـــارفــرمـا آقــای دکـتـر مــودب در اصـفــهـان
11دکـتــر هـاشـمـی پــور
طـراحـی و بـازسـازی مـطـب، کـارفـرما خـانـم دکـتــر هـاشـمـی پــور در اصــفـهـان
12دکـتــر فـاضــل
اجـرای ســاخـتـمــان مـســکــونـی،کــارفــرمــا آقــای دکـتــر فـاضــل در اصــفـهـان
13 دکــتـر جــمـــشیـــدی
طــراحـی و بـازسـازی مـطـب، کــارفـرمــا آقــای دکــتـر جــمـــشیـــدی در اصـفـهـان
14آقـای سبـحانیان
طراحی و بازسازی ساختمان مسـکـونی، کـارفـرما آقـای سبـحانیان در اصفـهان و ...

دانلود کاتالوگ پارادایس گروپ